ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ!

ΣΠΑΕΙ
0


  Τα άρθρα 80, 81 και 82 του Πολυνομοσχεδίου με όλες τις λεπτομέρειες και εξαιρέσεις της κατάργησης θέσεων Σχολικών Φυλάκων (2.000 άτομα), της Δημοτικής Αστυνομίας (3.500 άτομα) και Εκπαιδευτικών σε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ (2.000 άτομα):

Άρθρο 80
Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων

1.       Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου 
καταργούνται στους Δήμους οι θέσεις της ειδικότητας Σχολικών 
Φυλάκων ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 
Οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται, τίθενται 
σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄222), όπως ισχύει.  
 
2.                   Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει:
α) τον υπάλληλο που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67%  ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.,
β) τον υπάλληλο του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.
γ) τον υπάλληλο ο οποίος, δυνάμει  νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ασκεί  κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.,
δ) τον υπάλληλο του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται  σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου.
Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α) έως δ) μετατάσσονται αυτοδικαίως από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ειδικότητας Διοικητικού με το
 βασικό τιτλο σπουδών που κατέχουν στο Δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργησή της με τ
ην παρ.1.
 
3.       Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ1 και Ζ2 του 
ν. 4093/2012 (Α΄222).  

Άρθρο 81
Κατάργηση θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας

1.    Από την 23η.9.2013 καταργούνται στους Δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοτικής
 Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα, 
σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄222). 
 
2.                   Το εδάφιο β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει:
α) τον υπάλληλο που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67%  ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.,
β) τον υπάλληλο του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,  
γ) τον υπάλληλο ο οποίος, δυνάμει  νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ασκεί  κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.,
δ) τον υπάλληλο του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται  σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου.
Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α) έως δ) μετατάσσονται αυτοδικαίως από την
 23η.9.2013 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ή ειδικότητας με το βασικό τίτλο σπουδών που
 κατέχουν αντιστοίχως ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού ή ΥΕ συναφούς κλάδου ή ειδικότητας
 με διοικητικά καθήκοντα  στο Δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργησή της με την παρ.1.
 
3.                                                        Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ1 και 
Ζ2 του ν. 4093/2012 (Α΄222). 
 
4.                   Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη δημοτική αστυνομία ασκούνται από την 23η.9.2013 από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ).
Η μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές. Τα  έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και  να εισπράττονται από τους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων τους.  Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, παραμένουν στην κυριότητά τους. 
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους του δήμου,  κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του δημάρχου. Με την ίδια απόφασή του δημοτικού συμβουλίου δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

5.                   Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο  82
Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

1.                  Οι κάτωθι ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων καταργούνται:

2.                  ΠΕ12.12 - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
3.                  ΠΕ14.01 – ΙΑΤΡΟΙ
4.                  ΠΕ14.02 – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
5.                  ΠΕ14.03 – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
6.                  ΠΕ14.06 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
7.                  ΠΕ17.09 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
8.                  ΠΕ17.13 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
9.                  ΠΕ18.01 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.             ΠΕ18.04 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
11.             ΠΕ18.05- ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
12.             ΠΕ18.07 - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
13.             ΠΕ18.08 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
14.             ΠΕ18.09 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
15.             ΠΕ18.10 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
16.             ΠΕ18.11 – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
17.             ΠΕ18.20 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
18.             ΠΕ18.21 - ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
19.             ΠΕ18.24 – ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
20.             ΠΕ18.25 – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
21.             ΠΕ18.26 – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
      
22.             ΠΕ18.27 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
23.             ΠΕ18.29 – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
24.             ΠΕ18.33 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
25.             ΠΕ18.37 - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
26.             ΠΕ18.39 - ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
27.             ΠΕ34 – ΙΤΑΛΙΚΗΣ
28.             ΠΕ40 – ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ
29.             ΤΕ01.08 - ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
30.             ΤΕ01.10 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
31.             ΤΕ01.11 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
32.             ΤΕ01.12 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
33.             ΤΕ01.14 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
34.             ΤΕ01.19 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
35.             ΤΕ01.20 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
36.             ΤΕ01.25 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
37.             ΤΕ01.26 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
38.             ΤΕ01.29 - ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ
39.             ΤΕ01.30 - ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ – ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
40.             ΤΕ01.31 - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
41.             ΔΕ01.01 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
42.             ΔΕ01.02 – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
43.             ΔΕ01.04 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
44.             ΔΕ01.05 – ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
45.             ΔΕ01.08 – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
46.             ΔΕ01.10 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
47.             ΔΕ01.11 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
48.             ΔΕ01.12 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
49.             ΔΕ01.13 – ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
50.             ΔΕ01.14 - ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
51.             ΔΕ01.15 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ
52.             ΔΕ01.16 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
53.             ΔΕ01.17 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

2.                   Το προσωπικό των καταργούμενων ειδικοτήτων τίθεται σε διαθεσιμότητα, από την 22ηΙουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2. της παραγράφου Ζ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).

3.                   Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου, δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα α) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67%  ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α’ 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, β) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, γ) υπάλληλος ο οποίος, δυνάμει  νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ασκεί  κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και δ) υπάλληλος  του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται   σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου.

4.                   Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος εκ των εκπαιδευτικών που τίθενται σε διαθεσιμότητα μετατάσσονται υποχρεωτικά, έως την 22η Ιουλίου 2013, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται ή στην εγγύτερη αυτής, εντός της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις διοικητικού προσωπικού, της ίδιας κατηγορίας, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων της αυτής ή ανώτερης κατηγορίας.

5.                   Οι εκπαιδευτικοί που τίθενται σε διαθεσιμότητα, μετά το πέρας της περιόδου διαθεσιμότητας και εφόσον λυθεί η υπηρεσιακή τους σχέση κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας μπορούν να προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων εκπαιδευτικών ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, για την κάλυψη αναγκών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6.                   Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

7.                   Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Θ.15. της παραγράφου Θ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ., ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, συνιστούν περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

8.                   Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 4076/2012 (Α’ 159) η φράση «καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2013-2014.» αντικαθίσταται από τη φράση «καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2014-2015.»

ΣΠΑΕΙ

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου (0)